قیمت روز تلویزیون های SAMSUNG در بازار ایران

مدل تلویزیون قیمت اسفندماه تلویزیون 32 اینچ سامسونگ HD مدل M5000 ۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون 32 اینچ سامسونگ FHD اسمارت D590 ۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون 32 اینچ سامسونگ HD اسمارت HG32AD450SW ۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان مدل تلویزیون قیمت اسفندماه تلویزیون 43 اینچ 2021 سامسونگ 4K اسمارت 43AU7000 ۱۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون 43 اینچ 4K اسمارت سامسونگ Q60A 2021 QLEDمدل تلویزیون قیمت اسفندماه تلویزیون 50 اینچ 4K اسمارت سامسونگ مدل AU9000 2021 – تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K اسمارت AU7000 2021 ۱۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 50AU8000 ۱۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون 50 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 50TU8500 ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون 50 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 50TU7000 ۱۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4k کیولد اسمارت 2022 مدل 50Q60B ۲۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون سامسونگ 50 اینچ 4k اسمارت 2022مدل 50BU8000 ۱۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون 50 اینچ 4K اسمارت سامسونگ TU7100 2020 – تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K کریستال اسمارت 2022 مدل 50BU8500 ۲۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان مدل تلویزیون قیمت اسفندماه تلویزیون سامسونگ 55 اینچ 4K اسمارت کریستال 2021 مدل 55AU7100 ۲۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون نئو کیولد سامسونگ 55 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل QN85A ۴۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون 55 سامسونگ Smart 8K QLED مدل 55Q700T 2021 ۴۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 55Q60B ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون 55 اینچ منحنی سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 55TU8300 ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 55TU8500 ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 2020 کریستال 4K اسمارت مدل 55TU7000 ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون 55 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 55Q70T ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 55AU8000 ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون سامسونگ 55 اینچ 4K اسمارت مدل 55AU7000 ۲۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 55AU9000 ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون سامسونگ 55 اینچ QLED اسمارت 4K مدل Q70A ۳۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون 55 اینچ 4K اسمارت سامسونگ Q60A QLED 2021 ۲۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون 55 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 55Q60T ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 55QN95B ۶۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 55QN85B ۵۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کیولد 4k اسمارت 2022 مدل 55Q80B ۴۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K کیودی اولد اسمارت 2022 مدل 55S95B QD-OLED ۷۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 55QN90B ۵۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 2022 مدل BU8500 ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون 55 اینچ Neo QLED سامسونگ مدل 2023 55QN700B ۵۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کیولد 4K اسمارت 2022 مدل 55Q70B ۳۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 2022مدل 55BU8000 ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان مدل تلویزیون قیمت اسفندماه تلویزیون 58 اینچ سامسونگ 4k اسمارت 2020 مدل TU7000 ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان مدل تلویزیون قیمت اسفندماه تلویزیون سامسونگ 65 اینچ 2021 4K اسمارت AU7000 ۳۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون سامسونگ 65 اینچ QLED اسمارت 4K مدل Q70A ۴۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون Q60A سامسونگ 65 اینچ کیولد 4K اسمارت مدل 65Q60A ۳۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون 65 اینچ 2021 سامسونگ 4K اسمارت 65AU8000 ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون 65 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 65Q70T ۴۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 65TU8500 ۳۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون 65 اینچ منحنی سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 65TU8300 ۴۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 65bu8072 ۳۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 65AU9000 – تلویزیون نئو کیولد سامسونگ 65 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل QN85A ۵۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 65Q70B ۴۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K مدل QN90A ۶۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون سامسونگ 65 اینچ QNED اسمارت 8K مدل 65QN800A 2021 ۷۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون سامسونگ 65 اینچ کیولد 4K مدل 65Q65C 2023 ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 65QN90B ۷۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 8K کیولد اسمارت 2022 مدل 65QN900B ۱۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 8K کیولد اسمارت 2022 مدل 65QN800B ۸۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K کیودی اولد اسمارت 2022 مدل 65S95B QD-OLED ۹۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 65Q80B ۵۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 65Q60B ۳۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 65QN85B ۶۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 65QN95B ۹۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K کریستال اسمارت 2022 مدل 65BU8500 ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون سامسونگ 65 اینچ 4K کریستال 2022 مدل 65BU8072 ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون سامسونگ 65 اینچ 4K اسمارت کریستال 2021 مدل 65AU7100 ۳۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون سامسونگ 65 اینچ 4K اسمارت 65TU7100 – تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کیولد 4K اسمارت QLED Q80A ۵۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون Q90T سامسونگ 65 اینچ 4K اسمارت QLED مدل QE65Q90TAT ۵۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 2022مدل 65BU8000 ۳۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان مدل تلویزیون قیمت اسفندماه تلویزیون 70 اینچ 4K سمارت سامسونگ Q60A 2021 QLED ۵۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون 70 اینچ سامسونگ 4K UHD اسمارت HDR مدل 70Au7000 2021 ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان مدل تلویزیون قیمت اسفندماه تلویزیون 75 اینچ 4K اسمارت سامسونگ QLED Q60A 2021 ۶۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون سامسونگ 75 اینچ QLED اسمارت 4K مدل Q70A ۶۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K UHD اسمارت AU8000 2021 ۵۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K اسمارت AU7000 2021 ۵۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 75CU8000 ۵۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 75TU7000 ۴۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 2022مدل 75BU8000 ۵۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 75Q70B ۷۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 75AU8072 2021 ۵۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 75Q60B ۶۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K کریستال اسمارت 2022 مدل 75BU8500 ۵۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 75QN95B ۱۸۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 75Q80B ۷۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 8K کیولد اسمارت 2022 مدل 75QN900B ۱۹۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 8K کیولد اسمارت 2022 مدل 75QN800B ۱۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون 75 اینچ سری 8 سامسونگ 4K اسمارت2022 مدل 75BU8072 ۵۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K کریستال اسمارت 2023 مدل 75CU8072 ۵۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 2023 مدل 75CU7100 ۵۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون قاب عکس The Frame سامسونگ 75 اینچ QLED اسمارت 4K مدل QE75LS03TAU ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان مدل تلویزیون قیمت اسفندماه تلویزیون Q60A سامسونگ 85 اینچ کیولد 4K اسمارت مدل 85Q60A ۸۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون 85 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 85AU8000 ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون 85اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 85Q70B ۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون 85 اینچ سامسونگ 8K کیولد اسمارت 2022 مدل 85QN800B – تلویزیون 85 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 85Q60B ۷۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون 85 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 85Q80B – تلویزیون سامسونگ85 اینچ 85QN900A Neo QLED 8K ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون 85 اینچ سامسونگ QLED کیولد 4K اسمارت Q70A ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون سامسونگ 85 اینچ QLED کیولد 4K اسمارت Q80A ۸۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان پروژکتور 100 اینچ FHD سامسونگ The Freestyle مدل SP-LSP3BLA ۳۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان مدل تلویزیون قیمت اسفندماه تلویزیون 55 اینچ 4k اسمارت 2023 مدل 55CU7200 ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 2023 اسمارت 4K مدل 75CU8100 ۵۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون سامسونگ 75 اینچ 2023 اسمارت مدل 75CU8500 ۵۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون 65 اینچ سامسونگ نئو کیولد 8k مدل 65QN700B ۷۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون سامسونگ 75 اینچ قاب عکس کیولد مدل QA75LS03AAU ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون 65 اینچ قاب عکس سامسونگ 2022 مدل QA65LS03AAU ۵۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون سامسونگ 65 اینچ 65Q80b ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون 75 اینچ سامسونگ Neo QLED مدل 75QN85B ۹۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون 75 اینچ سامسونگ اسمارت 4K مدل 75BU8100 ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون سامسونگ 60 اینچ 4k هوشمند مدل 60BU8000 ۳۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کریستالی 2021 مدل 65AU7200 ۳۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون 65 اینچ کیولد 2022 سامسونگ هوشمند مدل 65Q83B ۵۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون 43 اینچ Crystal سامسونگ 2023 اسمارت مدل 43CU7000 ۱۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 2023 اسمارت 4K مدل 50CU7000 ۱۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون سامسونگ 55 اینچ 4K اسمارت 2023 مدل 55CU7000 ۲۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون سامسونگ 65 اینچ کریستالی 2023 هوشمند مدل 65CU7000 ۳۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون سامسونگ 75 اینچ کریستالی 2023 اسمارت مدل 75CU7000 ۵۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون 65 اینچ سامسونگ اسمارت 2023 مدل 65CU8000 ۳۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 2023 کریستالی 4K اسمارت مدل 75CU8000 ۵۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون 85 اینچ سامسونگ 2023 اسمارت 4K مدل 85CU8000 ۸۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون سامسونگ 55 اینچ 4k 2023 مدل 55CU8000 ۲۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون سامسونگ 50 اینچ 2023 سری 8 مدل 50CU8000 ۱۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون 65 اینچ Crystal UHD سامسونگ 4K اسمارت مدل 65CU8500 ۳۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون سامسونگ 55 اینچ Crystal اسمارت 2023 مدل 55CU8500 ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 2023 4k مدل 50CU8500 ۲۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون سامسونگ 85 اینچ کیولد 2023 مدل 85Q60C ۱۰۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون سامسونگ 75 اینچ کیولد 2023 مدل 75Q60C ۶۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون سامسونگ 65 اینچ 2023 مدل 65Q60C ۴۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون سامسونگ کیولد 55 اینچ مدل 55Q60C ۳۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون 85 اینچ سامسونگ مدل 85Q70C ۱۱۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون سامسونگ 75 اینچ 75Q70C ۸۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون 65 اینچ سامسونگ QLED مدل 65Q70C ۵۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون سامسونگ 55 اینچ کیولد 2023 مدل 55Q70C ۳۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون سامسونگ 55 اینچ 4K اسمارت مدل Q80C ۴۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون سامسونگ 65 اینچ 4k QLED اسمارت 2023 مدل 65Q80C ۶۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون سامسونگ 65 اینچ 2023 اسمارت 8k مدل 65QN800C ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان تلویزیون 85 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 2022مدل 85BU8000 ۸۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder